مشهد کامپیوتر به مدیریت مهدی اعتضادی مفتخر به ارایه خدمات تخصصی تعمیرات کامپیوتر به شرح زیر به شما عزیزان می باشد.